فهرست اشعار:

* توبه کاری

* یادگاری برای دکتر سعید جلیلی

* به جان خریده ها

* اعتدال بوترابی

* تو ای شراب انگور

* امان از آه مظلومان

* بچه ها با خون نوشتن

* برای دکتر احمدی نژاد