برای حضرت ماه
غلام حلقه گوشیم
مطیع امر عشقیم
اگر نمی خروشیم
شکوه عشق خود را
ز چشم کس نپوشیم
«به جان خریده ها را
به نان نمی فروشیم»

*«به جان خریده ها را،به نان نمی فروشیم» شعار زیبای مردم در راهپیمایی 22 بهمن 92