چارپاره ای برای دکتر احمدی نژاد


با تو گویم حکایت ز دل:

«زخم شمشیر شب های قدر

فرق خونین مولا علی

ریشه دارد به میدان بدر


ماه مدفون به گودال خون

ظلم سنگین این موش کور

ریشه دارد به روز نخست

کینه ای باشد از عدل نور


بار دشنامتان روی دوش

در ازا، صد دعا، روی لب

دشنه ها،از قفا،سهم ما

ناله ها،بی صدا،روی لب


با علی هم همین شد که او

حرف خود در دل چاه گفت

او که گنجینه ی درد بود

پاسخش را فقط آه گفت..»