بچه ها با خون نوشتن

اسم عشقو تا همیشه

بعضیا هم پا گذاشتن

روی خون و روی ریشه

بچه ها با سر دویدن

توی میدون شهادت

عده ای ترسیده بودن

از خطر از بی نهایت

بچه ها رفتند و باعشق

یادگاری ها نوشتن

عده ای میراث عشقو

تا تهش بالا کشیدن

بچه ها گفتن که فردا

خون ما رمز صعوده

بعضیا میگن که امروز

واسه فتح قله زوده