تو لیلی تر ز لیلایی و من مجنون دورانم

بده جامی که برجانم دو پیمانه بیفشانم

سیه چشمی،سیه گیسو،سیه قلبی و عاشق کش

پریشان کرده ای زلفت،پریشان قلب پژمانم

نمازم را به محرابِ نگارین دو ابرویت به پا دارم

که من بر کعبه گون خالت مسلمانم

گذر از هرکجا داری، من آنجایم به پابوسی

مکن منعم تو ای زاهد،گدای راه سلطانم

زمستی من کشم آهی که عالم را بسوزانم

امان از آه مظلومان،امان از آه سوزانم